Årsmöte 2017

SKUTBOUDDEN, BRUNSKOG Lördag den 2 december kl 16.00

 1.  Ordförande Ivan Sokolowski hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Val av ordförande och sekreterare. Till ordförande föreslogs och valdes Ivan Sokolowski och till sekreterare Lars Liljestrand. Mötet hedrade de under året avlidna med en tyst minut.
 3. Kallelse till mötet postades den 31 oktober, varför mötet förklarades i behörig ordning utlyst.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. Jan Westberg och Johnny Olsson föreslogs och valdes.
 5. Föredragningslistan godkändes.
 6. Balans- resultaträkning samt revisionsberättelsen. Av balansräkningen framgår att kassabehållningen var kr 56.018,50 samt att intäkterna uppgick till kr 38.575:-        Kostnaderna uppgick till kr 47.927,40       Årets resultat blev kr -9.352,40           Verksamhetsberättelsen godkändesoch lades till handlingarna.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Medlemsavgift för 2019. Styrelsens förslag på oförändrat, kr 200:- godkändes.
 9. Två motioner hade inkommit till årsmötet.                                                              Den första handlade om föreningens namn som är olika formulerat på dekaler, kuvert mm. Förslaget var att föreningen i fortsättningen skall heta Gammelbilens Vänner i Värmland, förkortat GBVV.                                                                Förslaget antogs med 26 röster för.                                                                 Motion två gällde ett förslag att ta fram en ny logga att användas bl.a. till dekaler, kylarmärke, kuvert mm.                                                                                      Styrelsens förslag antogs med 21 röster för, 4 emot och två nedlagda.
 10. Val av styrelseledamöter:                                                                                       Lars Liljestrand, Mats Thoresson och Rolf Engholm har avsagt sig omval.            Ordförande        Ivan Sokolowski,      V. Nysäter   kvarstår  1 år                                V ordförande     Fredrik Johansson    V. Nysäter   omval     2 år                        Kassör              Jan Erik Sandh          Värmskog   kvarstår  1 år                        Sekreterare       Ralph Nilsson           Svanskog     nyval      2 år                       Ledamot            Johnny Olsson         V. Nysäter   omval     1 år                        Ledamot            Mogens Nordahn     Brunskog     omval     1 år                     Ledamot            Ellen Stensrud          Långserud   omval     1 år                    Ledamot            Hans Forslund          Långserud   omval     1 år                 Ledamot            Hasse Ludvigsson    Skoghall      omval     1 år                             Besiktningsman  Johnny Olsson   V. Nysäter         omval  tills vidare
 11. Val av firmatecknare.                                                                                  Till  firmatecknare  foreslås och väljes Ordförande, Vice ordförande samt Kassör, var för sig.
 12. Val av revisorer.                                                                                             Revisor         Bengt Nordling    Arvika         omval 1 år                                          Revisor         Lars Liljestrand   Värmskog   nyval   1 år
 13. Valberedning:                                                                                                   Omval av Robert Johansson        V. Nysäter
 14. Ordförande informerade om Kortkalsongrallyt som i år arrangerades i samarbete med Spinning Wheels i Slottsbron.
 15. Övriga frågor:                                                                                                         En förfrågan framfördes om det är tänkbart att variera plats för Årsmötet.          Innan avslutningen avtackades Lars Liljestrand och Mats Thoresson med blommor och presentkort. Mogens Nordahn fick blommor och penninggåva för att han bistått med fikabröd till styrelsemöterna.
 16. Mötet avslutades med att ordförande tackade de 57 närvarande för visat interesse och inbjöd till julbord en trappa upp.                                                               Justeras:                                                                                                                    Jan Westberg                         Johnny Olsson