Årsmöte 2016

ÅRSMÖTE MED GAMMELBILENS VÄNNER 2016

Plats:          Skutboudden, Brunskog

Tid:             Lördagen den 3 december kl 16.00

§1               Vice ordförande Fredrik Johansson hälsar välkommen

och förklarar mötet öppnat.

Mötet inleds med en tyst minut till minne av Bengt Fröling.

§2               Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande föreslogs och valdes Fredrik Johansson och till                      sekreterare Lars Liljestrand.

§3               Kallelse till mötet postades den 1 november varför mötet                    förklarades i behörig ordning utlyst.

§4               Val av protokollsjusterare och rösträknare.

Jan Westberg och Benny Jansson föreslogs och valdes.

§5               Föredragningslistan godkändes.

§6               Balans-resultaträkning samt revisionsberättelsen.

Av balansräkningen framgår att kassabehållningen var

65.370,90 samt att intäkterna uppgick till 41.824:-

Kostnaderna uppgick till 48.678:-

Årets resultat blev – 6.853,81

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till

handlingarna.

§7               Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.

§8               Medlemsavgiftern för 2018. Styrelsens förslag på en

höjning till 200:-/år godkändes.

§9               Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§10             Val av styrelseledamöter. Ingen ledamot ar avsagt sig

omval.

Ordförande    Ivan Sokolowski    V Nysäter   omval  2 år

V ordförande Fredrik Johansson V Nysäter   omval 1 år

Kassör           Jan Erik Sandh      Värmskog  omval  2 år

Sekreterare   Lars Liljestrand       Värmskog  omval 1 år

Ledamot        Johnny Olsson        V Nysäter  omval 1 år

Ledamot        Mogens Nordahn    Brunskog   omval 1 år

Ledamot        Ellen Stensrud        Långserud omval 1 år

Ledamot        Hans Forslund        Långserud omval 1 år

Ledamot        Hasse Ludvigsson  Skoghall    omval 1 år

Besiktningsman Mats Toresson   Väse     omval tillsvidare

Besiktningsman Johnny Olsson  V Nysäter omval tillsvidare

§11             Val av firmatecknare. Till firmatecknare föreslås Ordförande

V Ordförande samt kassör, var för sig.

§12             Val av revisorer.

Revisor         Bengt Nordling        Arvika        omval 1 år

Revisor         Rolf Engholm          Säffle         omval 1 år

§13             Valberedning. Omval av Robert Johansson V Nysäter samt

Mats Toresson Väse.

§14             Kortkalsongrallyt och övriga arrangemang. Styrelsen fick i

uppdrag att planera kommande aktiviteter.

§15             Övriga frågor. Sekr informerade  från MHRF:s förbundsstämma

§16             Mötet avslutades med att ordf tackade de 62 närvarande för

visat intresse och inbjöd till julbord en trappa upp.

Justeras:

Jan Westberg                                    Benny Jansson