Årsmöte 2015

ÅRSMÖTE MED GAMMELBILENS VÄNNER 2015

Plats: Skutboudden, Brunskog
Tid: Lörd. 12 december 2015 kl. 16.00

§1. Ordförande Ivan Sokolowski hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av mötesordförande och sekreterare. Till ordförande föreslogs och valdes Ivan Sokolowski och till sekreterare Lars Liljestrand.

§3. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare. Jan och Maritha Westberg föreslogs och valdes.

§5. Föredragningslistan godkändes.

§6. Balans-resultaträkning samt revisionsberättelse.
Av balansräkningen framgår att:
Kassabehållningen var 72.224,71
Intäkterna uppgick till 46.464:-
Kostnaderna uppgick till 45.268,75
Årets resultat blev 1.195,25
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8. Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till oförändrat 150:-/år.

§9. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§10. Val av styrelseledamöter.
Vice ordförande Hasse Ludvigsson har avsagt sig omval.

Ordförande Ivan Sokolowski V. Nysäter omval 1 år
V. Ordförande Fredrik Johansson V. Nysäter nyval 2 år
Kassör Jan Erik Sandh Värmskog omval 1 år
Sekreterare Lars Liljestrand Värmskog omval 2 år
Ledamot Johnny Olsson V. Nysäter omval 1 år
Ledamot Mogens Nordahn Brunskog omval 1 år
Ledamot Ellen Stensrud Långserud omval 1 år
Ledamot Hans Forslund Långserud omval 1 år
Ledamot Hasse Ludvigsson Skoghall nyval 1 år

Besiktn.man Mats Toresson Väse omval tills vidare
Besiktn.man Johnny Olsson V. Nysäter omval tills vidare

§11. Val av firmatecknare. Till firmatecknare valdes:
Ordförande, Vice Ordförande samt Kassör, var för sig.

§12. Val av revisorer. Till revisorer valdes:
Revisor Bengt Nordling Arvika omval 1 år
Revisor Rolf Engholm Säffle omval 1 år

§13. Valberedning.
Omval av Robert Johansson V. Nysäter och Mats Toresson Väse.

§14. Kortkalsongrallyt och övriga arrangemang.
Styrelsen fick i uppdrag att planera kommande aktiviteter.

§15. Övriga frågor.
På ordf. uppmaning hölls en tyst minut för våra under året bortgångna klubbkamrater.
Avgående vice ordförande avtackades med en blomsterbukett.
Styrelseledamot Mogens Nordahn fick 500 kronor och en blomsterbukett för att han bidragit med kaffebröd till våra styrelsemöten.
Sekr. informerade från MHRF:s förbundsstämma.
Hemsidan kommer att uppgraderas under året.

§16. Mötet avslutades med att ordf. tackade de närvarande för visat intresse och inbjöd till julbord en trappa upp.

Justeras:

Jan Westberg Maritha Westberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *